Vedtekter
Vedtekter

av Inger Maren Gjerlaug, 09.05.16 14:45


årsmøtet 2023 vedtok en endring på vedtektene. Vi erstatter " å legge forholdene tilrette for allmenn ferdsel året rundt" med Å legge forholdene tilrette for allmenn ferdsel på barmark. Vi overlater til idrettslagene i Åsbygda og Vallset å lage skiløyper.

Vedtatt i stiftelsesmøte 09.06.1995 Endret i årsmøte den 13.03.2016. En liten endring fra årsmøtet 10/3- 2018. Da vi foreslo 2 varamedlemmer, årsmøtet godkjente forslaget.

1. Formål
Lagets formål er å legge forholdene til rette for allmenn ferdsel på barmark, primært innen Romedal Almennings område. Arbeidet skal til en hver tid foregå i samarbeid med grunneier, og innenfor de rammer denne setter.
Laget skal ikke drive politisk virksomhet.
2. Medlemmer
Enhver enkeltperson som aksepterer lagets formålsparagraf og vedtekter ellers kan bli medlem ved å betale gjeldende medlemskontingent.
3. Organisasjon
Lagets høyeste organ er årsmøtet. På årsmøtet velges styre som forestår løpende drift til neste årsmøte. Årsmøtet avgjør til enhver tid nødvendigheten av å etablere organer (komiteer) innen lagets spesielle oppgaver
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av 5 medlemmer/varamedlem er til stede
4. Årsmøte
Styret plikter å innkalle til og avholde årsmøte hvert år innen 20. februar. Innkallingen skal skje på hensiktsmessig måte med minst 2 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. januar det aktuelle år.
Årsmøtepapirer skal være tilgjengelig på forespørsel fra medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. På årsmøtet fremlegges skriftlig årsberetning og regnskap.
Den som har betalt medlemskontingent før årsmøtet starter, har stemmerett med 1 stemme. Stemmeretten kan bare benyttes ved personlig frammøte (fullmakter godtas ikke)
For årsmøtet føres særskilt protokoll.
Årsmøtet avholdes etter følgende saksliste:
4.1. Åpning av møtet
- Godkjenning av innkalling.
- Valg av møteleder.
- Valg av referent.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4.2. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning fra forrige år.
4.3. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap fra forrige år.
4.4. Styrets forslag til handlingsplan med tilhørende budsjett for inneværende år, diskusjon og endelig vedtak.
4.5. Medlemskontingent for neste år.
4.6. Valg av
År 1 År 2
Styreleder Kasserer
Styremedlem Styremedlem
Varamedlem Styremedlem
Revisor Revisor
Det velges 2 personer til valgkomite. Det velges et nytt medlem hvert år etter forslag fra årsmøtet.
Alle valg er for 2 år. Imidlertid kan en person velges for 1 år om vedkommende velges inn utenfor tur for å fylle en plass der den som er valgt opprinnelig ikke kan funksjonere.
Ved stiftelsen velges de nevnt under år 2 for 1 år.
4.7. Innkomne forslag.
4.8. Avslutning, underskrift av protokoll.
Alle saker på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall av de avgitte stemmer, bortsett fra vedtektsendringer og oppløsning av laget som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av laget er ikke gyldig før to etter hverandre følgende årsmøter har vedtatt det.
Ved stemmelikhet på årsmøtet teller møteleders stemme dobbelt.
5. Oppløsning
Ved oppløsning av laget skal eventuelle eiendeler tilfalle et ideelt formål. Det årsmøtet som vedtar endelig oppløsning, vedtar også hvilket ideelt formål som skal tilgodeses.
Eiendeler i form av faste installasjoner på bygslet eller lånt tomt, avhendes i samarbeid og forståelse med grunneier. Eventuell salgssum disponeres som eiendeler nevnt i foregående avsnitt.
---------------------------------------------************---------------------------------------------

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=368